Hey you!
Subscribe to our newsletter and be the first to know about our new products and discounts. No spamming here!

    /  Algemene Voorwaarden

  Algemene Voorwaarden

   

  Inhoudsopgave:

  Artikel   1 – Definities

  Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

  Artikel   3 – Toepasselijkheid

  Artikel   4 – Het aanbod

  Artikel   5 – De overeenkomst

  Artikel   6 – Herroepingsrecht

  Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

  Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

  Artikel   9 – De prijs

  Artikel 10 – Cadeaukaart

  Artikel 11 – Conformiteit en garantie

  Artikel 12 – Levering en uitvoering

  Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  Artikel 14 – Betaling

  Artikel 15 – Klachtenregeling

  Artikel 16 – Geschillen

  Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Artikel 18 – Medische Disclaimer

  Artikel 19 – Wettelijke disclaimer

   

  Artikel 1 – Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
  8. Ineffable Botanical Skincare: de ondernemer en de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
  11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

   

   

  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

  Statutaire naam: Fit Queen

  Handelsnaam: Ineffable Botanical Skincare

  Adres: Uhlenbeckstraat 1B, 2273CE Voorburg

  Telefoonnummer: +31610429148

  E-mailadres: info@ineffableskincare.com

  KvK-nummer: 61243051

  Btw-identificatienummer: NL002504988B18

   

   

  Artikel 3 – Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ineffable Botanical Skincare en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Ineffable Botanical Skincare en de consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Ineffable Botanical Skincare zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
  6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

   

   

  Artikel 4 – Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod is vrijblijvend. Ineffable Botanical Skincare is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ineffable Botanical Skincare kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
  6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
   • de prijs inclusief belastingen;
   • de eventuele kosten van verzending;
   • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
   • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
   • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
   • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
   • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

   

   

  Artikel 5 – De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ineffable Botanical Skincare onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ineffable Botanical Skincare is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ineffable Botanical Skincare passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Ineffable Botanical Skincare daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. Ineffable Botanical Skincare kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. Ineffable Botanical Skincare zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   • Het bezoekadres van de vestiging van Ineffable Botanical Skincare waar de consument met klachten terecht kan;
   • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   • De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Ineffable Botanical Skincare deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
   • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
  7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

   

   

  Artikel 6 – Herroepingsrecht

  Bij levering van producten:

  1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Ineffable Botanical Skincareretourneren, conform de door Ineffable Botanical Skincareverstrekte redelijke en duidelijke instructies. Retours worden slechts geaccepteerd als de voorgenoemde voorwaarden is voldaan.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Ineffable Botanical Skincare. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een email naar: info@ineffableskincare.com. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Ineffable Botanical Skincare zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten mits het voldoet aan de genoemde voorwaarden in lid 2. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gerestitueerd.
  5. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan Ineffable Botanical Skincare heeft teruggezonden, is de koop bindend.
  6. De genoemde voorwaarde in artikel 6 lid 1 geldt niet voor zepen. Om hygiënische redenen, betreurt Ineffable Botanical Skincare dat zeep niet kan worden omgeruild of geretourneerd na aankoop.
  7. Cadeaukaarten zijn niet-restitueerbaar.

   

  Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Ineffable Botanical Skincare dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Ineffable Botanical Skincare of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
  3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

   

   

  Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

  1. Ineffable Botanical Skincare kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Ineffable Botanical Skincare dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
   1. die door Ineffable Botanical Skincare tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
   2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
   3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   4. die snel kunnen bederven of verouderen;
   5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
   6. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

   

   

  Artikel 9 – De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan Ineffable Botanical Skincare producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Ineffable Botanical Skincare geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Ineffable Botanical Skincare dit bedongen heeft en:
  5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

   

   

  Artikel 10 – Cadeaukaarten

  1. De volgende algemene voorwaarden zijn van toeppassing op het moment van gebruik, aanschaf of contributie van een Ineffable Botanical Skincare Cadeaukaart (“cadeaukaart”).
  2. Bij gebruik, aanschaf of contributie van een cadeaukaart, stemt u in met deze voorwaarden.
  3. Mits de consument een ander toestemming geeft tot het gebruik van of overnemen van zijn cadeaukaart, dient hij dit te melden dat deze persoon gebonden is aan deze voorwaarden.
  4. Naast deze voorwaarden, dient u ook te refereren naar de algemene voorwaarden van de deelnemende winkeliers.
  5. Cadeaukaarten zijn inwisselbaar voor producten of diensten op onze website www.ineffableskincare.com.
  6. Cadeaukaarten mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Een aankoop middels cadeaukaart wordt gezien als een aankoop betaald met contant geld. Zij zijn geen wettig betaalmiddel, bankpas, debet- of kredietkaart of effecten.
  7. Cadeaukaart tegoeden vervallen 6 maanden na datum van uitgifte. Een cadeaukaart is niet meer geldig na vervaldatum. Alle transacties zullen afgewezen worden. De vervaldatum kan gevonden worden op de cadeaukaart.
  8. Cadeaukaarten dienen op een veilige plek bewaard te worden aangezien elke cadeaukaarthouder er gebruik van kan maken voor aankopen.
  9. Verloren of gestolen cadeaukaarten worden niet vervangen.
  10. Cadeaukaarten zijn ongeldig en niet inwisselbaar als zij onleesbaar, beschadigd, gewijzigd of mee geknoeid zijn op welke wijze dan ook.
  11. Ineffable Botanical Skincare behoudt zich het recht om op ieder moment cadeaukaarten dan wel het cadeaukaartprogramma te in te trekken zonder opgaaf van reden. In dit geval zullen alle geldige cadeaukaart tegoeden gerestitueerd worden aan de kaarthouder op vertoon van de cadeaukaart.
  12. Ineffable Botanical Skincare behoudt zich het recht tot het aanpassen van deze voorwaarden door middel van het plaatsen van gereviseerde voorwaarden op de website. Mocht u in het bezit zijn van een cadeaukaart en ontevreden met veranderingen in de voorwaarden, dan zal het cadeaukaart tegoed gerestitueerd worden op aanvraag mits u de aanvraag indient voor de vervaldatum van het cadeaukaart.
  13. Cadeaukaarten mogen onder geen enkele omstandigheid gekopieerd of gereproduceerd worden.

   

   

  Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

  1. Ineffable Botanical Skincare staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Ineffable Botanical Skincare er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door Ineffable Botanical Skincare, de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
  3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Ineffable Botanical Skincare schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
  4. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Ineffable Botanical Skincare en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

   

   

  Artikel 12 – Levering en uitvoering

  1. Ineffable Botanical Skincare zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Ineffable Botanical Skincare kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Ineffable Botanical Skincare geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
  4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
  5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ineffable Botanical Skincare zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ineffable Botanical Skincare tot het moment van overdraging aan de bezorgdienst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   

   

   

  Artikel 13 – Betaling

  1. Betalingen dienen te geschieden via iDEAL, PayPal, ING Home’Pay, SOFORT Banking of Giropay. Betalingen kunnen op geen enkele andere manier gedaan worden.
  2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ineffable Botanical Skincare te melden.
  3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Ineffable Botanical Skincare behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

   

   

  Artikel 14 – Klachtenregeling

  1. Ineffable Botanical Skincare beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ineffable Botanical Skincare, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij Ineffable Botanical Skincare ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ineffable Botanical Skincare binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Ineffable Botanical Skincare. Mocht er niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door een onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Ineffable Botanical Skincare als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van Ineffable Botanical Skincare niet op, tenzij Ineffable Botanical Skincare schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Ineffable Botanical Skincare, zal Ineffable Botanical Skincare naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

   

   

  Artikel 15 – Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen Ineffable Botanical Skincare en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

   

   

  Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

   

   

  Artikel 17 – Medische Disclaimer

  De volgende veiligheidsrichtlijnen dienen in acht genomen te worden voor het gebruik van Ineffable Botanical Skincare producten:

  • De informatie op deze website, de blog, video’s, brochures of ander materiaal (hiena gezamenlijk aangeduid als “onze website”) zijn verschaft door Ineffable Botanical Skincare en is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden.
  • De verschafte informatie is een verzameling van informatie uit verschillende bronnen met als doel klanten te informeren over de mogelijke voordelen van kruiden, essentiële oliën en andere natuurlijke ingrediënten. De informatie met betrekking tot folklore of gezondheid gerelateerde voordelen van bepaalde ingrediënten is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. Hoewel er van vele van de kruiden, essentiële oliën en andere natuurlijke ingrediënten in onze handgemaakte zepen verondersteld wordt dat zij helende eigenschappen hebben, is de informatie niet bedoeld voor zelfmedicatie of om elke vorm van fysieke of medische aandoening of gezondheidsprobleem mee te behandelen. Wij raden het gebruik van onze producten niet aan als vervanging voor medische zorg.
  • De mededelingen met betrekking tot gezondheid gerelateerde voordelen van bepaalde ingrediënten zijn op geen enkele wijze bedoeld als of dienen niet geïnterpreteerd worden als medisch advies om ziektes of gezondheidsaandoeningen te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Negeer nooit professioneel medisch advies of stel nooit het zoeken van medisch advies uit op basis van iets wat u heeft gelezen op onze website.
  • De informatie op onze website is nooit bedoeld als vervanging van het gegeven advies door uw (huis)arts of andere medische specialisten. Gebruik de informatie op onze website niet voor het stellen van een (zelf-)diagnose van medische aandoeningen of het behandelen van gezondheidsproblemen of -aandoeningen. De gegeven informatie is niet bedoeld als medisch advies. Neem direct contact op met uw huisarts bij het vermoeden of hebben van een medische aandoening.
  • Neem contact op met uw huisarts of een gekwalificeerde gezondheidsspecialist in geval van bezorgdheid en overleg altijd met uw arts voordat u wijzigingen aanbrengt in uw medische middelen of geneeswijzen.
  • Indien u allergisch of gevoelig bent voor ingrediënten in onze producten, kan dit leiden tot huidirritaties. Zelfs natuurlijke ingrediënten kunnen gevoeligheden veroorzaken. Ieder individu is anders en wij kunnen niet garanderen dat u geen huidreacties of -irritaties zal ervaren.
  • Voor individuen met ernstige allergieën: indien u ernstige reacties ervaart van een ingrediënt in onze producten, schaf dan alstublieft onze producten niet aan. Wij hebben afzonderlijke zeep- en productruimtes ingericht die zorgvuldig worden gereinigd, desondanks kunnen wij geen mogelijke kruisbesmetting van individuele ingrediënten uitsluiten.
  • Ineffable Botanical Skincare is niet verantwoordelijk voor individuele reacties op een specifiek product. Elke productbeschrijving op onze website heeft een complete ingrediëntenlijst. Individuen met gevoeligheden voor een product in de ingrediëntenlijst wordt afgeraden om het product te gebruiken. In geval van twijfel of gevoelige huid probeer dan altijd een allergietest te doen. Mocht er een irritatie optreden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product.
  • Alle productrecensies zijn een reflectie van persoonlijke ervaringen van onze klanten en impliceren of representeren geen beweringen gemaakt door Ineffable Botanical Skincare. Resultaten kunnen per persoon variëren.
  • U begrijpt, stemt in en erkent onze algemene voorwaarden en bepalingen met het bezoeken van onze website.

   

  Artikel 18 – Wettelijke Disclaimer

  De informatie op deze website is samengesteld op basis van gepubliceerde bronnen en dient slechts als leidraad. Wij hebben uiterste zorg en aandacht besteed aan de juistheid en actualiteit van de informatie op onze website, Ineffable Botanical Skincare kan de juistheid van alle gepubliceerde informatie echter niet garanderen en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van druk- en zetfouten. De consument heeft altijd volledige verantwoordelijkheid voor zijn keuze om zichzelf tevreden te stellen met betrekking tot de geschiktheid van een product voor het toepassen van uitwendig gebruik. Ineffable Botanical Skincare is niet aansprakelijk mocht er onverhoopt een ongewenste bijwerking ontstaan bij het gebruik van één van haar producten.

   

   

   

  SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

  Subscribe and be the first to know about our new collections and sales

  d
  order your gift card

  Order your gift card today and surprise your beloved ones

  A big THANK YOU for your support. I would love to know the good and the bad. This is the only way to improve my products continuously. If you are happy with your purchase please leave some positive feedback, if not, please let me know. Either way, your comments are greatly appreciated.

  Shirley xx

  contact us

  Phone: +31610429148

  Email: info@ineffableskincare.com

  Address: Verrijn Stuartlaan 30, 2288EL, Rijswijk. The Netherlands

  X